Sıfır Atık

SIFIR ATIK NEDİR? 

Atık fazlalığı bir toplumun doğal kaynaklarının ne kadar verimsizleştirdiğinin bir kanıtıdır. Sıfır Atık kavramı ise, doğal kaynakların verimli kullanılarak atık oluşumunu minimuma indirmeye hedeflemektedir. Atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılmasının sağlanması, atık oluşumu durumunda ise kaynağında ayrıştırılarak geri kazanmak için ürün ve süreçleri sistematik olarak yöneterek ekonomiye katkı değer sağlanması amaçlanan bir atık yönetim felsefesidir. Böylelikle israfın da önüne geçilecek olup gelecek nesillere temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakılmış olacaktır.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ’ NİN AMACI NEDİR?

Sıfır Atık Yönetmeliği’ nin amacı; bina ve yerleşkelerde atık biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi, oluşan/oluşabilecek tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıklarının uygun ekipmanlar da biriktirilmesi, geçici depolanması sonrasında lisanslı firmalara gönderilmesi, sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın on beşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirilmesi ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlayarak, ilk seviye olan temel seviye sıfır atık belgesinin alınmasıdır.

SIFIR ATIK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sıfır atık belgesi, sıfır atık yönetim sistemini kuran, işleten ve bu çalışmayı belgelendirmek isteyen bina ve yerleşkeler ile mahalli idareler tarafından alınabilir. Sıfır atık belgesini vermek üzere, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri yetkilendirilmiştir.

Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenir. Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü bina ve yerleşkeler ile mahalli idareler ilk aşamada temel seviyede sıfır atık belgesi almakla yükümlüdür. Sıfır atık belgesini almak üzere başvurular Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

Temel Seviyede Sıfır Atik Belgesi Nasıl Alınır?

Sıfır Atık Bilgi Sistemi üstünden yapılan başvuru sırasında, kurulan sisteme ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunludur. Bu bilgi ve belgelere yönelik talep edilen yazılı ve görsel her türlü doküman başvuru sahibi tarafından Sıfır Atık Bilgi Sistemine yüklenir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yapılan başvuru, il müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Gerekli görülmesi durumunda ise yerinde incelemelerde bulunulur.

Başvuru esnasında herhangi bir eksiklik görülmesi durumunda il müdürlüğü tarafından eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Eksikliklerin, bildirim tarihinden itibaren otuz takvim günü içerisinde tamamlanarak sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulması zorunludur.

Gümüş, Altın, Platin Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır?

Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi almakla yükümlüdür. Yükümlülüğü bulunan söz konusu yerler, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden on iki aylık süre sonunda gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için müracaat ederler.

Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip diğer yerler, talep etmeleri durumunda gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilirler.

Temel seviyede sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden on iki aylık sürenin tamamlanmasına müteakip otuz takvim günü içerisinde, bir yıllık çalışmaya istinaden Sıfır Atık Yönetmeliği Ek-4 doğrultusunda belirlenen puanlama kriterlerine esas bilgi ve belgeleri sıfır atık bilgi sistemine yükleyerek müracaat etmek zorundadırlar.

Diğer yerler ise talep etmeleri durumunda bu belgeler için başvuruda bulunabilirler Eksiklikleri tamamlanan başvuru, il müdürlüğü tarafından otuz takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulmaması halinde sıfır atık belge başvurusu reddedilir.

Yapılan başvurunun il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi sonucunda, Sıfır Atık Yönetmeliği Ek-3‘te yer alan kriterleri sağladığı ve herhangi bir bilgi veya belge eksikliği bulunmadığı tespit edilen yerlere temel seviyede sıfır atık belgesi düzenlenir.

Yapılan başvuruların değerlendirilebilmesi için minimum üç il müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından puanlamaya esas kriterlere ilişkin sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulan bilgi ve belgeler otuz takvim günü içerisinde incelenerek başvurunun uygunluğu değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan başvurular sıfır atık bilgi sistemi üzerinden iade edilir.

Başvurunun uygun bulunması halinde başvuru sahibi bilgilendirilerek otuz takvim günü içerisinde komisyon tarafından belirlenen tarihte yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme sırasında komisyon üyelerine, puanlama kriterlerine esas yapılan çalışmalara yönelik sunum yapılır.

Komisyon üyelerince yapılan yerinde inceleme sonucunda puanlama yapılır. Gümüş, altın, platin sıfır atık belgesi seviyelerinden herhangi biri için gerekli puanın sağlanmadığının tespiti durumunda başvuru sahibine yapılması gerektiği bildirilir.

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz takvim günü içerisinde başvuru sahibi tarafından, yapılan iyileştirmelerin sıfır atık bilgi sistemi üzerinden sunulması zorunludur. Sunulan iyileştirmeler komisyon tarafından sıfır atık bilgi sistemi üzerinden otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde yerinde incelemelerde bulunulur. Yapılan değerlendirme sonucunda üç seviyeden herhangi biri için gerekli puanın sağlanmadığının tespiti halinde başvuru iade edilir.

Komisyon tarafından yapılan puanlamanın belge almak için yeterli olması halinde elde edilen puana göre gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi düzenlenir.

Belge seviyesinin artırılmasının talep edilmesi halinde, talep sahibi tarafından puanlamaya esas gerekli bilgi ve belgeler sıfır atık bilgi sistemine aktarılarak yeni kayıt oluşturulur ve bu fıkrada tanımlanan belge süreci yeniden başlar. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması durumunda belgenin seviyesi yükseltilerek, yeni seviyeye uygun sıfır atık belgesi düzenlenir.

Sıfır Atık Belgesi Kaç Yıl Süre ile Geçerlidir?

Sıfır atık belgelerinin geçerliliği beş yıldır. Belge alma yükümlülüğü bulunan yerler, belgenin geçerlilik süresi dolmadan üç ay önce belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunurlar ve belge süreci yeniden başlar.

Sıfır atık belgesi verilmesi, seviyesinin artırılması, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından belirlenir.

Süreç yönetimi için EZEL KALİTE uzman ekibiyle hizmet vermektedir.
 

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım