CE Belgelendirme

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz.Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir.


Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, mutfak robotu, televizyon veya boya kaleminde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

Ürünlerin serbest dolaşımı ile ilgili genel kurallar “COMMISSION NOTICE The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2016” dokümanı içerisinde açıklanmaktadır.

CE BELGESİ NE İŞE YARAR?

Gereken ürün grupları için CE belgesi alıp, ürününe CE işareti iliştiren üretici, ürününün tüm yasal (yönetmelik ve standartlara) gereklere uyduğunu ve ürünlerinin ekonomik alan içerisinde satılabileceğini deklare eder. CE Belgesi iş dünyasına ve tüketicilere iki ana fayda sağlar. İş dünyası CE işareti taşıyan ürünlerin AEA da hiçbir engellemeye tabi tutulmadan satılabileceğini, tüketicilerde satın aldıkları ürünlerin aynı düzey temel sağlık, güvenlik ve çevresel koruma gereklerini karşıladıklarını bilir.
Ürünlerinin bu temel gereklere uyguluğunu değerlendirmek, bu çerçevede teknik dosya hazırlamak, gerektiği durumlarda CE belgesine sahip olmak, AT Uygunluk Deklarasyonunda (AT Uygunluk Beyanı) bulunmak ve ürünlerine CE işareti iliştirmek üreticilerimizin sorumluluğundadır.

CE BELGESİ NASIL ALINIR?

Test, muayene ve/veya CE sertifikasyon çalışmaları içeren ürün uygunluğunu değerlendirme prosedürleri (modüller) takip edilerek, ürün piyasaya çıkmadan önce bu işlemler tamamlanmış olmalıdır. Üreticilerimiz, ürünlerinin kapsamları içerisinde bulundukları yönetmelikleri doğrulayarak gerekiyorsa bu alanda uygunluk değerlendirme işlemi sunmak için yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar.

CE İŞARETİ

“CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur. CE işareti ürün bilgi levhası/etiketi üzerine görünür, okunaklı, silinemez bir şekilde iliştirilmelidir. Ürünün doğasından kaynaklanan sebeplerden ötürü bu şartlar sağlanamazsa ürünün paketine ya da uygun dokümanlara iliştirilmelidir. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda aşağıda yer alan şekildeki oranlara uyulur. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olur.

TEMEL GEREKLER

AB yönetmeliklerinin başlıca özelliği, CE işareti taşıyacak ürünlerin yüksek sağlık ve güvenlik gereklerini ortaya koyan temel gereklerle sınırlandırılmış olmalarıdır. Temel gerekler ürünün doğasında olan tehlikeleri ifade eder, bu yüzden üreticiler eğer kullandıkları harmonize standartlarda yer almıyorsa risk analizlerini yapıp teknik dosyalarında bulundurmalıdırlar.

Temel gerekler ulaşılması gereken sonuçları veya elemine edilecek tehlikeleri belirtirken, teknik çözümleri veya bu tehlikelerle nasıl başa çıkılacağı hakkında ipucu vermez. Üreticiler temel gereklere uyumu sağlayacak kesin çözümlere ve uygulama detaylarına ilgili harmonize standartları veya şartnameleri kullanarak ulaşabilir.

TEKNİK DOSYA ( TEKNİK DOKÜMANTASYON ) NELERİ İÇERMELİDİR?

 

 

AB harmonize yönetmelikleri, üreticilere ürünlerinin temel gereklere uygun olduğunu kanıtlayacak bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamak ve bu dosyayı 10 sene saklamak zorunluluğu getirir. Üreticilerimizin veya yetkili temsilcilerinin sorumluluğu olan teknik dosya, kalite sistem tabanlı uygunluk değerlendirme prosedürlerinde kalite sistem dokümantasyonun bir parçası olabilir.

Teknik dosyada bulunması gerekenler her yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde belirtilse de genel olarak ürünün tanımlaması, kullanım amacı, dizayn, üretim, operasyonla ilgili bilgi ve dokümanları içerir. 

 

 

 

 

CE BELGESİ & UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

Uygunluk değerlendirme modülleri tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Bazı modüller sadece bir bazıları da iki aşamayı birden kapsar. Uygunluk değerlendirme modüllleri 8 ana kategoriden oluşmaktadır;

  • Modül A, A1, A2 – İç Üretim Kontrolü
  • Modül B – AT Tip İncelemesi
  • Modül C, C1, C2 – Üretimin Dahili Kontrolüne Dayalı Tipe Uygunluk
  • Modül D, D1 – Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk
  • Modül E, E1 – Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk
  • Modül F, F1 – Ürün Doğrulamasına Dayalı Tipe Uygunluk
  • Modül G – Birim Doğrulamasına Dayalı Uygunluk
  • Modül H, H1 – Tam Kalite Güvencesine Uygunluk

ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR

Onaylanmış kuruluş yönetmeliğe göre üçüncü taraf onayı gerektiren durumlarda, uygunluk değerlendirme prosedürlerinde belirtilen kalibrasyon, test, denetim, muayene ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütür. Onaylanmış kuruluşlar, yetkili kuruluşlar ( ilgili Bakanlıklar) tarafından ilgili yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilir ve AB Komisyonuna bildirilir.

Onaylandıkları uygunluk değerlendirme hizmetlerini Topluluk dahilinde veya üçüncü ülkelerde verebilirler. Atandıkları yetkili kuruluşa ve piyasa gözetim birimlerine bilgi sağlamalıdırlar. Hizmetlerini tarafsız, bağımsız, ayrımcılık yapmadan ve yetkin bir şekilde gerçekleştirmelidirler. Teknik yeterliliklerini kanıtlayacak akreditasyonlara sahip olmaları tercih edilir.
 

 

ce-markalamasi.jpg
CE Markalaması

İçerik en kısa sürede eklenecektir. ...

agrega-ce-belgesi.jpg
Agrega CE Belgesi

İçerik en kısa sürede eklenecektir. ...

cam-ce-belgesi.jpg
Cam CE Belgesi

İçerik en kısa sürede eklenecektir. ...

gaz-yakan-cihazlar-ce.jpg
Gaz Yakan Cihazlar CE

İçerik en kısa sürede eklenecektir. ...

makinalar-ce-belgesi.jpg
Makinalar CE Belgesi

İçerik en kısa sürede eklenecektir. ...

oyuncaklar-ce.jpg
Oyuncaklar CE

İçerik en kısa sürede eklenecektir. ...

medikal-urunler-ce.jpg
Medikal Ürünler CE

İçerik en kısa sürede eklenecektir. ...

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım